Skip to the content

Privacy verklaring

Privacy verklaring

FrieseVloot BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. FrieseVloot BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
  persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
  persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
  respecteren

Als FrieseVloot zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


FrieseVloot
Rijksstraatweg 1
8813 JH Schalsum
info@friesevloot.nl
+31(0)517 721020


Verwerking persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door FrieseVloot BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:   
- Voor het maken en opvolgen van offertes aan u 
- Voor de uitvoering van een overeenkomst met u 
- Voor het toesturen van reisinfo en het uitnodigen voor het invullen van enquêtes e.d. 
- Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen

 
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 
- Voornaam, tussenvoegsel en achternaam 
- Geboortedatum 
- Geslacht (man/vrouw)
- Adresgegevens 
- Telefoonnummers 
- E-mailadres
- Bedrijfsnaam 
- KvK-nummer / BTW-nummer 
- Gegevens die nodig zijn voor het goed doen verlopen van de reis  

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:    
- Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt 
- Het verzorgen van de catering en services als bijvoorbeeld een walprogramma 
- Het verzorgen van de (financiële) administratie  

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn 
FrieseVloot BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:   
- Alle personen die namens FrieseVloot BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
  geheimhouding daarvan 
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen 
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is 
- IP-adressen worden geregistreerd en tijdelijk opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden 
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
  incidenten 
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen 
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens  

Uw privacy rechten 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Vragen of advies?